کسب تندیس

کسب تندیس زرین دومین مسابقه مبلمان صادراتی ایران

نمایشگاه

ماکا چوب در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل سال ۲۰۱۷

جوایز

اهدای جوایز در نمایشگاه هافکس سال ۲۰۱۶ بهگروه تولیدی ماکا چوب

نمایشگاه

شرکت ماکاچوب در نمایشگاه هافکس سال ۲۰۱۶

نمایشگاه

ماکا چوب در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل هافکس ۲۰۱۷

نمایشگاه

ماکا چوب در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل سال ۲۰۱۷

نمایشگاه

گروه تولیدی ماکاچوب در نمایشگاه هافکس در سال ۲۰۱۶

نمایشگاه

نمایشگاه هافکس۱۳۹۵ سروی خواب مدل:روما

نمایشگاه

ماکا چوب در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل سال۲۰۱۷

نمایشگاه

ماکا چوب در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل سال ۲۰۱۷

دیدارها

مدیریت شرکت ماکاچوب با نماینده شرکت ترکیه ای Cennet

نمایشگاه

ماکا چوب در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل سال ۲۰۱۷

نمایشگاه

ماکا چوب در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل هافکس سال ۲۰۱۷

نمایشگاه

نمایشگاه هافکس ۲۰۱۶ مدیریت ماکاچوب با نماینده شرکت ترکیه ای cennet